Regulamin płatności ONLINE

Art. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z szybkich płatności online, za usługi świadczone przez firmę TROYAN GROUP Katarzyna Trojan z siedzibą: ul. Mogilska 20/1a, 31-516 Kraków, NIP: 945-203-38-82, REGON: 122675781 (dalej zwana Odbiorcą płatności), poprzez stronę internetową www.sklep.copylandia.pl. Biuro obsługi Klienta zlokalizowane jest przy ul. Mogilskiej 20, 31-516 Kraków.

2. Serwis płatności online na rzecz Odbiorcy, prowadzi serwis PayU S.A. wykorzystywany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 7.789.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495, (PayU)

3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności, za wykonane przez TROYAN GROUP Katarzyna Trojan usługi. Użytkownik posiada rachunek bankowy, który mieści się w kanałach płatniczych obsługiwanych przez Operatora płatności.


Art. 2

ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU SZYBKICH PŁATNOŚCI ONLINE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.  

2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej "PayU"). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.  

4. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.  

 

Art. 3

DEFINICJE

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 

  1. Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PayU umowę o pojedynczą transakcję płatniczą drogą elektroniczną.
  2. Partner- bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub instytucja pożyczkowa współpracujące z PayU przy obsłudze narzędzi umożliwiających Płatności, o których mowa w art. 3 ust. 2.
  3. Akceptant- podmiot, który zawarł umowę z PayU, umożliwiający dokonanie Płatności.
  4. Usługa-usługa wykonywana przez PayU na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu, polegająca na przeprowadzaniu Płatności; usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
  5. Dzień Roboczy- Dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym PayU prowadzi swoją działalność.
  6. Organizacja Finansująca- banki lub instytucje pożyczkowe, które współpracują z PayU na podstawie odrębnych umów, w szczególności w zakresie udzielania kredytów Klientom celemdokonania umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę Później). Aktualna lista Organizacji Finansujących znajduje się tutaj 
  7. Serwis- strona internetowa prowadzona przez Akceptanta, za pomocą której Akceptant oferuje Klientom dobra lub usługi.
  8. Płatność- dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Akceptanta za pośrednictwem PayU w celu wykonania zobowiązania pieniężnego powstałego w wyniku transakcji pomiędzy Klientem a Akceptantem, stanowiąca pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
  9. Regulamin- treść niniejszego regulaminu. 
  10. Zlecenie płatnicze- oświadczenie Klienta skierowane do PayU zawierające polecenie wykonania określonej Płatności.

 

Art. 4

PRZEDMIOT USŁUGI 

1. W ramach Usługi PayU nie prowadzi dla Klienta rachunku płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

2. W ramach Usługi Klient może skorzystać z narzędzi umożliwiających Płatność w Serwisach Akceptantów, które zawarły z PayU umowę na jej udostępnienie. Serwis może udostępnić Klientowi dostęp do następujących Usług:

- Płatności drogą przelewów elektronicznych, obejmujących Płatności bezgotówkowe poprzez przelew internetowy; 

- Płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych;

- Płatności przy użyciu kart płatniczych, obejmujące Płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;

- Płatności z wykorzystaniem środków pochodzących z pożyczki lub kredytu lub odroczonej płatności udzielanych Klientowi przez Organizację Finansującą.

 

Art. 5

DOKONYWANIE TRANSAKCJI W SERWISACH 

1. PayU nie jest stroną umów między Klientem a Akceptantem i nie odpowiada za wykonanie tak zawartych umów jak i ich ważność.

2. Celem skorzystania z Usługi Klient powinien podać następujące dane: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniony do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Z chwilą podania danych w sposób określony w ust. 2 oraz akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a PayU, której przedmiotem jest świadczenie Usługi określonej w niniejszym Regulaminie. 

4. PayU świadczy Usługę na podstawie otrzymanego od Klienta Zlecenia płatniczego, którego złożenie jest możliwe po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz podaniu danych określonych w ust. 2.

5. Za moment otrzymania Zlecenia płatniczego przez PayU uznaje się dzień, w którym rachunek bankowy PayU został uznany kwotą Płatności. W przypadku, gdy PayU otrzymał Zlecenie płatnicze w dniu nie będącym dla PayU Dniem Roboczym, przyjmuje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. 

6. Partnerzy Usługi, jak również PayU, prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać Płatności i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi Płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Klienta do danej grupy ryzyka. 

7. PayU zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Płatności, w przypadku, gdy nie zostały spełnione postanowienia Regulaminu lub też w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje Płatność lub legalność samej Płatności. PayU nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.  

8. Płatność udostępniana jest Akceptantowi w ciągu 1 godziny od uznania rachunku PayU kwotą Płatności.

9. Klient jest informowany o dokonanej Płatności formie komunikatu elektronicznego umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych. 

10. W przypadku, gdy dokonana Płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona Klient jest bezzwłocznie o tym informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Klienta.

11. W terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w artykule 4 ust. 3 Regulaminu, Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej,za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w sekcji „Pomoc” lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, jeśli na żądanie Klienta Usługa zostanie w pełni wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

Art. 6


OBOWIĄZKI KLIENTA 

1. Korzystając z Usługi Klient zobowiązuje się do:  

A. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, 

B. postępowania w sposób uczciwy i rzetelny w stosunku do innych uczestników obrotu, w szczególności podawania prawdziwych i nie wprowadzających w błąd informacji oraz wywiązywania się z podjętych ustaleń oraz zobowiązań,

C. posługiwania się instrumentami płatniczymi (w tym kartami płatniczymi) tylko i wyłącznie jako ich uprawniony posiadacz lub użytkownik, a więc osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą, 

D. stosować się do obowiązujących przepisów prawa, jak i zasad postępowania i procedur wyznaczonych przez PayU, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, oraz zasad określonych przez właściwe organizacje kart płatniczych.

2. Korzystając z Usługi Klient nie może: 

A. naruszać obowiązujących przepisów prawa lub podejmować działania celem obejścia tych przepisów, 

B. korzystać z Usług w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z ich celem, 

C. naruszać prywatności innych osób,

D. dopuszczać się działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać zasady świadczenia Usługi, 

E. podejmować działań na szkodę PayU i innych osób.

 

Art. 7


ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

PayU ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

 

Art. 8


PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest PayU. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego Artykułu, dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu:

−świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania,

−powiadamiania Klienta oraz Akceptanta o statusie realizacji Płatności,  

−rozpatrywania reklamacji, 

−wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.

3. W związku z realizacją Płatności PayU przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności, której aktualna treść dostępna jest na stronie PayU.

4. Ponadto w przypadku, gdy Usługa ma zostać zrealizowana z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu („Raty PayU” lub odroczonej płatności „PayU Płacę Później”) poniżej wskazane dane osobowe Klienta mogą być przekazane Organizacjom finansującym. Dane osobowe Klienta są przekazywane wyłącznie danej Organizacji Finansującej, do której Klient skierował wniosek za pośrednictwem PayU oraz w zakresie jaki obejmuje umowa PayU z daną Organizacją Finansującą. 

Następujące kategorie danych osobowych Klienta mogą zostać przekazane Organizacjom Finansującym:

a. dane osobowe wprowadzone przez Klienta w ramach wniosku udostępnionego przez PayU oraz adres IP Klienta, w celu niezbędnymdo rozpatrzenia wnioskuwniosku Klienta, zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Klientem a organizacją Finansującą,

b. imię, nazwisko, adres e-mail, adres, kwota Płatności, opis zakupionycvh towarów(w tym nazwa, ilość, cena, cena dostawy, kategoria towaru lub usługi), numer telefony, adres IP, przekazane PayU przez Akceptanta,

c. historia płatności Klienta dokonywanych za pośrednictwem PayU z ostatnich  24 miesięcy, obejmująca takie dane jak: ilość, rodzaj,data, wartość, zakres, urządzenie, z którego wykonana Płatność, numery rachunków bankowych użytych w ramach Płatności, poprzednie wnioski składane przez Klienta za pośrednictwem PayU w ramach "Raty PayU" lub "PayU Płacę Później", w tym informacje czy został przyjęty przez Organizację Finansującą, ilości instrumentów płatniczych, które Klient przechowywał PayU oraz terminu, od którego je przechowywał,

d. PESEL Klienta oraz numer i seria dowodu osobistego, o ile ich zebranie zostało zlecone PayU przez daną Organizację Finansującą. Dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt b), d), c) powyżej zostaną wykorzystane przez Organizacje Finansujące do celów przygotowywania oferty finanoswania dla Klienta, w szczególności kredytu, przeprowadzania i udoskonalania ocen zdolności kredytowej, tak aby w przyszłości móc zaoferować Klientowi lepsze i bardziej dostosowane warunki usług finansowania, aby poprawiać skuteczność produktów Organizacji Finansujących, aby wcześniej zrozumieć czego klienti oczekują oraz w jaki sposób spełnić ich oczekiwania.

Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Płatności, a brak poddania danych może skutkować odrzuceniem Płatności.  

 

Art. 9


REKLAMACJE 

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. 

2. Reklamację można złożyć w formie:

- pisemnej na adres PayU wskazany w art.1 ust. 2 Regulaminu lub 

- elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w sekcji Pomoc lub

- osobiście do protokołu, podczas wizyty w siedzibie PayU, której adres został wskazany w art. 1 ust. 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, PayU zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. PayU rozpoznaje reklamację w terminie 15 dni  roboczych od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec  przedłużeniu o czas  niezbędny  do  uzyskania odpowiednich informacji, o czym Klient zostanie poinformowany, przy czym maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć  35 dni roboczych. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez PayU pisemnie lub w formie elektronicznej, o ile Klient wyraził na to zgodę.  

5. W związku z rozpatrywaniem reklamacji, celem wyjaśnienia wszelkich kwestii z wystawcami kart płatniczych, instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, PayU może zwrócić się do Klienta o przesłanie w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania:

- dodatkowych, niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana Płatność oraz  

- kopii dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Klient zrealizował Płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem Usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi.  

6. Jeżeli Klient nie zgadza się z rozstrzygnięciem reklamacji przekazanym przez PayU, wówczas Klient ma możliwość:

- jeżeli Klient jest osobą fizyczną- wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku Finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

- skorzystania     z              Sądu      Polubownego    przy       Komisji Nadzoru              Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny  

- skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wskazując jako pierwszy punkt kontaktu następujący adres PayU: payu@payu.pl oraz adres strony https://poland.payu.com/pomoc/

- jeśli Klient jest konsumentem- zwrócić się o pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych

Rzeczników Konsumenta,

- wystąpienia z powództwem przeciwko PayU do sądu powszechnego właściwości ogólnej.  

 

 

Art. 10


WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI

1. Prawidłowe korzystanie ze strony płatności online serwisu Operatora płatności możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Dostęp do Internetu b) Używanie jednej z poniższych przeglądarek dokumentów internetowych: - Mozilla Firefox, - Internet Explorer - Google Chrome – Opera c) Odbiorca płatności nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi skorzystanie z szybkich płatności online.


Art. 11


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROTY


1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania szybkiej płatności online na adres: reklamacje@copylandia.pl lub w oddziałach firmy.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, datę transakcji, numer transakcji, którego reklamacja dotyczy, a także przedmiot reklamacji wraz z podaniem jego wad.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Odbiorca płatności przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Kwota uiszczona za zamówioną usługę zostanie zwrócona Użytkownikowi w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji w Oddziale Odbiorcy Płatności, gdzie usługa była przyjmowana bądź na podany numer konta bankowego.


Art. 12


POSTĘPOWANIE KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023r.

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176).